คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ