วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"โรงเรียนโยธินนุกูล มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย มีความสามารถในด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยี มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เน้นประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน"