ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 63 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนโยธินนุกูล
22 ก.ค. 63 ถึง 23 ก.ค. 63 การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563