กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ ขุนอังดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัฐนันท์ แก้วกลาง
ครู คศ.3

นาวสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
ครู คศ.2

นางสาวสิรินภา ประกอบดี
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ กลิ่นเมือง
พนักงานจ้าง

นางสาวนิตยาภรณ์ วิวัฒน์บวร
พนักงานจ้าง