กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ ขุนอังดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัฐนันท์ แก้วกลาง
ครู คศ.3

นาวสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
ครู คศ.2

นางสาวสิรินภา ประกอบดี
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ตอบสันเทียะ
พนักงานจ้าง

นางสาวนิตยาภรณ์ วิวัฒน์บวร
พนักงานจ้าง