กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา ขยันงาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา เรืองนิคม
ครู คศ.3

นางพิชยารักษ์ จิรรัชตะสิริ
ครู คศ.3

นางสาวเรืองฤดี ไชยสีหา
ครู คศ.2

นางสาวบุญส่ง กาญจนเกตุ
ครู คศ.2

นางณัฐพรรณ เขี้ยมงูเหลือม
ครู คศ.3