กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพา ขยันงาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพา เรืองนิคม
ครู คศ.3

นางพิชยารักษ์ จิรรัชตะสิริ
ครู คศ.3

นางสาวเรืองฤดี ไชยสีหา
ครู คศ.2

นางสาวบุญส่ง กาญจนเกตุ
ครู คศ.2

นางณัฐพรรณ เขี้ยมงูเหลือม
ครู คศ.3

นางสาวอิงอร โพธิ์พยัค
ครูพิเศษ

นายธีระพันฑ์ ศิริเทพ
ครูพิเศษ