พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียน
         1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้ใีความรู้คู่คุณธรรม มีร่างกายจิตใจที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
         3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
         4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
         5. สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการช่วยระดมทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์โรงเรียน
        1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
        3. ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
        4. ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
        5. ผู้เรียนได้รับทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา