ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ในปี พ.ศ. 2472  คณะนายทหาร มทบ.3 (ปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารีได้ร่วมมือกันได้จัดตั้งขึ้นเพื่อนอนุกูลเด็กๆที่เป็นบุตรหลานในค่ายสุรนารีที่อายุไม่ถึงเกณฑ์บังคับเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้วตั้งชื่อว่า โรงเรียนประเสริฐสงเคราะห์ เป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครราชสีมา

          พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบโรงเรียนประเสริฐสงเคราะห์ คณะนายทหารจึงปรึกษาหารือกัน จัดตั้งโรงเรียนประเสริฐสงเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ชื่อว่าโรงเรียนเสนาอำนวยศิลป์ โดยมีพันเอกหลวงชำนาญยุทธศาสตร์ (ผิน ชุณหะวัน) เป็นเจ้าของ พันโทขนบ ชำนาญยุทธ เป็นผู้จัดการ

          พ.ศ. 2494 คณะนายทหารได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนเสนาอำนวยศิลป์ไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตัวครูอยู่บ่อยๆ จึงโอนให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ แต่ยังอยู่ในค่ายสุรนารี เช่นเดิม และให้ชื่อว่า โรงเรียนประชากลาง ตำบลโพธิ์กลาง 3 โยธินนุกูล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

           ในปี พ.ศ. 2504 ได้ย้ายสถานที่จากเดิมไปแทนที่โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่หน้าสนามกีฬาทหาร (สนามม้า) เพราะโรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา ได้ย้ายไปอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ ระหว่างโรงเรียนเมืองนครราชสีมากับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาในปัจจุบัน (โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในปัจจุบัน)

          ปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ได้เปลี่ยนสังกัดเป็น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6  ธันวาคม 2549ได้เปลี่ยนสังกัดเป็นโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน
         
         โรงเรียนโยธินนุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 1 ถนนปาณิกบุตร ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 และเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันเปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6