ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
สื่อวิชาศิลปะ (ครูพงศกร ตีบกลาง)
เรียนรู้ศิลปะครูอาร์ม