กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกวุฒิ ทองวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สุภรา ช้างพลายงาม
ครู คศ.4

นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง
ครู คศ.1

นางเสาวนีย์ สิงหวรรณุรัตน์
ครู คศ.1