กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกวุฒิ ทองวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง
ครู คศ.1

นางเสาวนีย์ สิงหวรรณุรัตน์
ครู คศ.1