กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกวุฒิ ทองวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง
ครู คศ.1

นางเสาวนีย์ สิงหวรรณุรัตน์
ครู คศ.1