กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร สันโดษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
ครู คศ.2

นางสาววิยดารัตน์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวปราณี ยืนยง
ครู คศ.1

นางอิสรีย์ บวรโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวศิริเมฆา ศิริ
พนักงานทั่วไป

นางสาวบุษราภรณ์ สีนาค
ครูอัตราจ้าง

นายวุฒิชัย ชนะจอหอ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐฐินี มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง