กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร สันโดษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
ครู คศ.2

นางสาววิยดารัตน์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวปราณี ยืนยง
ครู คศ.1

นางอิสรีย์ บวรโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวบุษราภรณ์ สีนาค
ครูอัตราจ้าง

นายชญานิน ครึกกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
ครูอัตราจ้าง