กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร สันโดษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
ครู คศ.2

นางสาววิยดารัตน์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวปราณี ยืนยง
ครู คศ.1

นางอิสรีย์ บวรโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวบุษราภรณ์ สีนาค
ครูอัตราจ้าง