กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร สันโดษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
ครู คศ.2

นางสาววิยดารัตน์ ติงสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวปราณี ยืนยง
ครู คศ.2

นางอิสรีย์ บวรโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวศิริเมฆา ศิริ
ผู้ช่วยครู

นางสาวบุษราภรณ์ สีนาค
ครูพิเศษ

นายวุฒิชัย ชนะจอหอ
ครูพิเศษ

นางสาวพรพิมล แตงทรัพย์
ครูพิเศษ