กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร ตีบกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอธิตยา สวยพรมราช
ผู้ช่วยครู

นายสุพจน์ สติมั่น
ครูอัตราจ้าง