กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศกร ตีบกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอธิตยา สวยพรมราช
ผู้ช่วยครู

นางสาวกวินทิพย์ คงคา
ครูพิเศษ

นางสาวสุจิตรา จินดา
ครูพิเศษ