กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร ตีบกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอธิตยา สวยพรมราช
ผู้ช่วยครู

นางสาวจินตนา สารกาล
ครูอัตราจ้าง

นายสุพจน์ สติมั่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพลอยใจ เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง