กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวรัญญา วิศรุตเวศม์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงศธร จิตต์น้อม
ครู คศ.1