กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรัญญา วิศรุตเวศม์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศธร จิตต์น้อม
ครู คศ.1