กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชนาธินาถ ชีโพธิ์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทิพย์กมล พัฒนชยากร
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร สุขจิตร
ครู คศ.2

นางนิตยา ไนยะกูล
ครู คศ.2

นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์
ครู คศ.1

นายวิสัน สุดาปั่น
ครูอัตราจ้าง