กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนาธินาถ ชีโพธิ์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพย์กมล พัฒนชยากร
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร สุขจิตร
ครู คศ.2

นางนิตยา ไนยะกูล
ครู คศ.2