สนับสนุนการศึกษา

นางอรุณรัตน์ ดีอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติพงษ์ ภู่ทองคำ
เจ้าพนักงานการเงิน

นายสมพงษ์ ยังยืน
ภารโรง

นายสมชัย กองไธสง
ภารโรง

นายรณกาจ จีนากูล
พนักงานทั่วไป

นางไพรวัลย์ เพ็งศิริ
คนงานทำความสะอาด

นางสุรนาท ยั่งยืน
คนงานทำความสะอาด

นางสาวกันต์หทัย นามบุญเรือง
คนงานทำความสะอาด

นายวรวุฒิ พรมชัย
คนงานรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

นายสุภะชัย อื้อศรีวงศ์
คนงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน)