สนับสนุนการศึกษา

นางอรุณรัตน์ ดีอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติพงษ์ ภู่ทองคำ
เจ้าพนักงานการเงิน

นายสมพงษ์ ยังยืน
ภารโรง

นายสมชัย กองไธสง
ภารโรง

นายรณกาจ จีนากูล
พนักงานทั่วไป