กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงไกร ภูสอดสี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภรา ช้างพลายงาม
ครู คศ.3

นางญานิศา สมพินิจ
ครู คศ.2

นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์
ครู คศ.3

นายพุทธินันท์ ฉัตรกระโทก
ครู คศ.2

นางจันทนา ขวัญทอง
ครู คศ.2

นางวิวรรณทอง ผิวทน
ครู คศ.1

นางกาญจนา โสภิณสูงเนิน
ครู คศ.1