ปฐมวัย

นางสาวศิวภรณ์ รักกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.2

นางสาวธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง
ครู คศ.2

นางสาวรชุดา บวรกิติทัศ
ครู คศ.2

นางสาวศุภัชญา จอนกิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐพัชมนต์ กฤษตฌาพนธ์
ครู คศ.1

นางเตือนใจ เสนาใหญ่
ผู้ช่วยครู

นางนาตยา เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยครู

นางกมลพร โสตะภา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุดารัตน์ สมศักดิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธาทิพย์ ไชยพรรณา
พนักงานทั่วไป