คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศุภัชญา จอนกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.3

นางสาวธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง
ครู คศ.2

นางสาวรชุดา วราวลัยลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวศิวภรณ์ รักกลาง
ครู คศ.2

นางสาวณัฐพัชมนต์ กฤษตฌาพนธ์
ครู คศ.1

นางเตือนใจ เสนาใหญ่
ผู้ช่วยครู

นางนาตยา เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยครู

นางกมลพร โสตะภา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุดารัตน์ สมศักดิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธาทิพย์ ไชยพรรณา
พนักงานทั่วไป