คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศุภัชญา จอนกิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.3

นางสาวธันยาวรรณ์ โพธิ์สูง
ครู คศ.3

นางสาวรชุดา วราวลัยลักษณ์
ครู คศ.3

นางสาวศิวภรณ์ รักกลาง
ครู คศ.3

นางสาวณัฐพัชมนต์ กฤษตฌาพนธ์
ครู คศ.1

นางเตือนใจ เสนาใหญ่
ผู้ช่วยครู

นางนาตยา เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยครู

นางกมลพร โสตะภา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุดารัตน์ สมศักดิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธาทิพย์ ไชยพรรณา
ผู้ช่วยครู (พนง.)

นางสาวพัชรินทร์ เพ็งศรี
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาววรษา ชยทัตดิษยา
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางวิไลลักษณ์ ต่วนจันทึก
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวณิชารีย์ ธีราธินันท์
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวพัชรีพร ไสยประกรณ์
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวนรินทร นุขุนทด
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวสุวรรณา บุญแก้ว
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล

นางสาวนิตย์รดี กลีบอุบล
พี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล